Prawa dziecka


Ogromna liczba przypadków łamania najważniejszych praw człowieka tyczy się dziecka. Dzieci są bezbronne i najczęściej padają ofiarą wszelakiej krzywdy. Jakie więc dzieci mają prawa? Przede wszystkim jest to prawo do wychowania się w rodzinie nabycia odpowiednich wartości i wzorców postępowania. Kolejnym prawem jest prawdo o adopcji dziecka. Każde dziecko może zostać adoptowane. Powiązane jest to z niekrótkim procesem formalnościowym, który jednak jest niezbędny. Następnym prawem dziecka jest prawo do edukacji i nauki. Wiążą się z tym z kolei obowiązki dziecka jako ucznia. Każde dziecko ma obowiązek chodzić do szkoły i otrzymywać edukację do 18 roku życia. W szkole dziecku przysługują prawa do nietykalności osobistej. Jest to prawo szczególnie łamane względem dziewcząt kiedy to dochodzi do gwałtu nauczyciela na uczennicy. Również przemoc psychiczna, która przeważa w szkołach nad przemocą fizyczną jest surowo karana. Objawia się ona ze strony nauczyciela w różnej formie, przede wszystkim poprzez nadużywanie władzy nauczycielskiej i obrażanie uczniów. Jest to problem lekceważony często przez uczniów, lecz bardzo poważny, za który powinny być wyciągnięte konsekwencje wobec nauczyciela takie jak zwolnienie dyscyplinarne. Kolejnym prawem dziecka jest prawo do wypoczynku i rozrywki. Jest to bezpośrednio uzależnione od rodziców, ale tylko do pewnego przedziału wiekowego. Młodzież ma prawo do organizowania sobie przyjemności i ciągłe zabranianie im tego przez rodziców jest łamaniem praw człowieka. Każde dziecko ma prawo kreować swoją własną osobowość na dowolny sposób. To samo tyczy się swobody wyznania oraz światopoglądu. Ciekawym a zarazem ważnym prawem jest prawo dostępu dziecka do informacji. Niedozwolone jest tajenie przed dzieckiem informacji ze świata lub zabranianie mu wyszukiwania interesujących go informacji. Ważnym prawem jest równość. Równość dzieci wobec siebie, ale także wobec dorosłych w większości przysługującym im praw. Często bowiem jest tak, że dziecko i jego prawa są lekceważone przez dorosłych co jest zachowaniem niedopuszczalnym.

Powiązane:

Wiele osób nie dostrzega w Polsce czy Europie problemu nie przestrzegania podstawowego kodeksu jakim bez wątpienia są prawa człowieka. Okazuje się jednak, że nie tylko w krajach „Trzeciego Świata” problem ten istnieje – także o wiele bliżej nas bo na naszym kontynencie wiele osób cierpi z powodu łamania należnych nam praw człowieka. Dobrym przykładem tego […]