Wybuch

Ludwik XVI w 1878 roku zwołał Zgromadzenie Notabli, organu opiniodawczego, w którego skład wchodzili wybrani przez króla przedstawiciele dwóch pierwszych stanów. Poprosił ich o zgodę na wprowadzenie powszechnego podatku gruntowego obowiązek jego płacenia miał objąć także duchowieństwo i szlachtę. Zgromadzenie Notabli nie wyraziło zgody i król je rozwiązał Pieniędzy jednak nadal brakowało i król zbyt słaby, aby pod przymusem wprowadzić nowe podatki, postanowił zwrócić się do Stanów Generalnych, zgromadzenia nie zwoływanego od 175 lat. Nie miał jednak wpływu na to, kto wejdzie w jego skład, ponieważ poszczególne stany same wybierały swoich reprezentantów – około trzystu przedstawicieli spośród duchowieństwa a także z innych stanów. Stan trzecie reprezentowali głównie przedstawiciele zamożniejszych warstw mieszczaństwa. Ich zjednoczenie i przyjęcie wspólnego frontu było zasługą między innymi broszury wydanej przez pewnego księdza. W Wersalu 5 maja 1789 roku król otworzył posiedzenie Stanów Generalnych i już na samym początku zażądał głosowania wspólnego, zgodnie z zasadą: jeden przedstawiciel – jeden głos.

Powiązane:

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]