Prawa człowieka i ich nieprzestrzeganie


Prawnicy powiadają – „nieznajomość prawa szkodzi”. Trudno się niezgodzie z tym przysłowiem także w stosunku do podstawowych praw ludzkich – praw człowieka.
Każda osoba żyjąca na naszym świecie musi przestrzegać tych praw, każdy z nas jest również przez te kodeksy chroniony.

Prawa człowieka są podstawowymi uregulowaniami, które wynikają z godności osoby ludzkiej. Każda osoba ma prawo żyć szczęśliwie, pracować lub uczyć się, mamy prawo do swobody myśli i wyznania religijnego a w razie konieczności – sprawiedliwego sądu. Mamy również prawo do swobodnego zrzeszania się w organizacje, prawo do rozrywki a także prawo wyborcze i wiele innych.

Każdy z nas uzyskuje te prawa odgórnie i nie może się ich zrzec w żadnej sytuacji. Nie podlegają one regulacjom przez żadne panujące władze w żadnym państwie, nie mogą być bezkarnie modyfikowane i zmieniane przez rządzących. Obowiązują w całości, jako pakiet i są niepodzielne, to znaczy żadna osoba nie może samodzielnie zdecydować, których przestrzega, a które lekceważy.

Jako jedną z organizacji stojących na straży przestrzegania tych praw należy wymienić Amnesty International. Zajmuje się ona prowadzeniem kampanii społecznych na terenie całego świata. Mają one uwrażliwić ludzi na krzywdę, jaka dzieje się innym osobom, mają one również informować ludzi o należących się im prawach – wiele osób bowiem żyje nieświadomie, że są chronieni przez prawo międzynarodowe. Ponadto Amnesty International organizuje spotkania z władzami państw aby przestrzec ich przed ewentualnymi konsekwencjami złamania praw, zajmuje się również indywidualnymi przypadkami, organizują prawników którzy mają za zadanie obronić prawa pokrzywdzonych i zmienić ich życie na lepsze.

Niestety, w t ej kwestii jest nadal dużo do zrobienia, na szczęście jest dużo ludzi chętnych do pracy i pomocy pokrzywdzonym. Przypadki nieprzestrzegania praw człowieka zdarzają się nadal, jednak dzięki ciężkiej pracy wielu osób – są one zauważane a osoby za nie odpowiedzialne – zostają ukarani.

Powiązane:

W czasach komunistycznych, kiedy władze Polski wzorowały rządy na ZSRR, dla Polaków nastały ciężkie czasy a prawa człowieka były nagminnie łamane. Obowiązujące prawa gwarantują każdemu człowiekowi prawo do wolności wyznania, wolności myśli, prawo do pracy, nauki, do szczęścia, do sprawiedliwego sądu i wiele innych przywilejów. Okazuje się jednak, że ówczesna władza nie stosowała się do […]