Rewolucja francuska

Przebieg rewolucji

Niestety, Stanom Generalnym nie było dane obradować zbyt długo. W czasie tychże obrad wśród mieszkańców Paryża rozeszła się niepotwierdzona wieść, jakoby król gromadził wojska pod Wersalem i zamierzał zaatakować Paryż, by uniemożliwić podjęcie reform. Ponadto, co było już faktem, został zwolniony bardzo lubiany przez lud minister skarbu – Jakub Necker. Wśród paryżan narastały nastroje bojowe. […]

Podsumowanie

Przejęciem całości władzy przez jakobinów zakończył się pierwszy etap rewolucji. Niedługo miały nastąpić prześladowania przeciwników politycznych jakobinów na wielką skalę, a ulice całej Francji miały spłynąć krwią zupełnie niewinnych ludzi, niegodzących się na władzę totalną jakobinów i rewolucji. Mimo wielu kontrowersji jakie budzi dziś rewolucja francuska, jej pierwszy etap z pewnością wiele wniósł do kultury […]

Przekształcenia

Rewolucja rozpoczęła się w Paryż, ale szybko objęła cała Francję. Z miast wypędzano urzędników królewskich, a chłopi atakowali dwory i klasztory. Mordując panów feudalnych i niszcząc archiwa. Pod presją tych wydarzeń Zgromadzenie Konstytucyjne usiłowało złagodzić sytuację, wprowadzając w nocy z 4 na 5 sierpnia 1789 roku zasadę równości wszystkich wobec prawa. Zniesiono przywileje podatkowe szlachty, […]

Dalsze reformy i konstytucja

Aby zapobiec dalszemu finansowemu rozkładowi państwa podjęto szereg reform ekonomicznych. Skonfiskowano majątki kościelne. Opodatkowano szlachtę i duchowieństwo, zniesiono cła wewnętrzne, ograniczenia cechowe. Wprowadzono na terenie całego kraju jednolity, dziesiętny, system miar i wag. Konstytuanta we wrześniu 1791 roku uchwaliła opracowaną przez siebie konstytucję. Została wprowadzona monarchia konstytucyjna, zatwierdzono trójpodział władzy. Utworzono Zgromadzenie Prawodawcze – Legislatywę […]

Republika

W konwencie narodowym zabrakło przedstawiciele dotychczasowej prawicy. Na ich miejscach po prawej stornie obrad zasiedli sprawujący władzę żyrondyści. Lewicę zdominowali jakobini i kordelierzy. Zasiadali oni w górnej części Sali obrad i dlatego nazywali ich góralami. Lewica umiejętnie prowadziła propagandę wykorzystując swoich znakomitych mówców i dziennikarzy, dzięki czemu uzyskała poparcie paryskiego drobnomieszczaństwa i biedoty. Przychylność tłumu […]

Stany Generalne

Ludwik XVI, by rozwiązać fatalną sytuację finansową państwa, zamierzał obarczyć płaceniem podatków również dwa pierwsze stany. Przedstawił taką propozycję w parlamencie, czyli na Zgromadzeniu Notabli. Zgromadzenie jednak, niechętne pomysłowi, zasłoniło się możliwością zwołania Stanów Generalnych i nie podjęło decyzji. Stany Generalne, czyli zebranie wszystkich trzech stanów społeczeństwa francuskiego, nie były zwoływane od 1614 roku. Król […]

Wojny

20 kwietnia 1792 dnia Francja, na mocy decyzji Legislatywy, wypowiedziała wojnę Austrii. Król widział w tym możliwość zażegnania rewolucji i powrotu do starego ładu, z kolei zwolennicy rewolucji sądzili, że wojna zjednoczy społeczeństwo i wzmocni wszystkie przemiany, które zaszły po 1789 roku. Wojna jednak przebiegała dla Francji bardzo niepomyślnie. Austriacy zdobywali dużą przewagę, w pewnym […]

Dyktatura

Niektóre działania górali miały symboliczny charakter. Chcąc podkreślić całkowite zerwanie ze starym systemem dzień obalenia monarchii – 22 września 1792 roku uznali za pierwszy dzień roku rozpoczynającego nową erę – erę republikańską. Zamiast siedmiodniowych tygodni kończących się niedzielą – kojarzoną z religią chrześcijańską – wprowadzono dekady, czyli okresy dziesięciodniowe. Zmieniono nazwy miesięcy i wprowadzono nowe […]

Konstytucja

Konstytuanta 3 września 1791 roku uchwaliła konstytucję, zgodnie z którą Francja stałą się monarchią konstytucyjną opartą na zasadzie trójpodziału władz. Władzę wykonawczą sprawował król i sześciu ministrów. Korona pozostała dziedziczna. Władca nie ponosił wprawdzie odpowiedzialności za swoją działalność za swoją działalność, ale każdy dokument królewski musiał mieć kontrasygnaturę właściwego ministra odpowiadającego przed parlamentem. Wymóg ten […]

Historia

Pod koniec XVII wieku Francja była jednym z najsilniejszych mocarstw europejskich. Stanowiła państwo dość jednolite pod względem etnicznym i religijnym, zamieszane przez zamożne społeczeństwo, dysponujące druga – po rosyjskiej – armią lądową i drugą – po angielskiej – flotą wojenną. Wspaniale rozwijający się Paryż był centrum kultury europejskiej. Ustrój monarchii absolutnej, kształtowany od czasów Ludwika […]

Legislatywa

Deputowani Legislatywy zajmowali miejsca w Sali obrad w sposób nieprzypadkowy, przyjęty później w wielu krajach. Po prawej stronie sali zasiadali przeciwnicy dalszych zmian, a po lewej – zwolennicy takich zmian. Byli to między innymi posłowie z departamentu Gironde na czele z Brissotem. Nazywano ich żyrondystami od nazwy departamentu. Byli oni zwolennikami nadania samorządom jak największych […]

Wybuch

Ludwik XVI w 1878 roku zwołał Zgromadzenie Notabli, organu opiniodawczego, w którego skład wchodzili wybrani przez króla przedstawiciele dwóch pierwszych stanów. Poprosił ich o zgodę na wprowadzenie powszechnego podatku gruntowego obowiązek jego płacenia miał objąć także duchowieństwo i szlachtę. Zgromadzenie Notabli nie wyraziło zgody i król je rozwiązał Pieniędzy jednak nadal brakowało i król zbyt […]

Geneza

Pod koniec XVIII Francja była imperium o randze światowej. Mimo, że jej potęga była niezaprzeczalna, kraj borykał się z licznymi problemami wewnętrznymi. Za panowania Ludwika XVI skarb państwa był mocno zadłużony – na ok. 5 miliardów liwrów. Spowodowały to duże wydatki na wojnę siedmioletnią, wspieranie walki o niepodległość w Stanach Zjednoczonych, oraz ogromna rozrzutność dworu […]

Prawa człowieka są podstawowym dokumentem obowiązującym we wszystkich krajach, których przestrzegać musi każdy człowiek. Istnieje kilka organów ścigania, do których można zwrócić się w przypadku podejrzenia o złamanie praw ludzkich. przykłady łamania praw człowieka w afryce Prawa człowieka, które powinny być traktowane jako punkt wyjścia we wszystkich stosunkach międzyludzkich, w ramach których mamy prawo do […]