Dyktatura

Niektóre działania górali miały symboliczny charakter. Chcąc podkreślić całkowite zerwanie ze starym systemem dzień obalenia monarchii – 22 września 1792 roku uznali za pierwszy dzień roku rozpoczynającego nową erę – erę republikańską. Zamiast siedmiodniowych tygodni kończących się niedzielą – kojarzoną z religią chrześcijańską – wprowadzono dekady, czyli okresy dziesięciodniowe. Zmieniono nazwy miesięcy i wprowadzono nowe święta. Dzieciom nie nadawano już imienia Ludwik lub świętych ale imiona Brutus, Równość, czy Prawa Człowieka. Niszczono też symbole Francji przed rewolucyjnej na przykład świątynie i groby władców. Próbowano nawet wyeliminować z życia Francuzów religię. Zamykano świątynie a katedrę Notre Dame zamieniono na Świątynię Rozumu. Anty religijna polityka władz powodowała narastający opór społeczeństwa, szczególnie na prowincji, Robespierre ograniczył więc ataki na kościół. Konwent zdominowany przez jakobinów w czerwcu 1793 roku ogłosił nową konstytucję. Dawała ona obywatelom szereg swobód i praw. Państwo miało zapewnić prawo do oświaty, pracy i pomocy socjalnej. Miało też obowiązywać powszechne prawo wyborcze oraz zasada zatwierdzania uchwał parlamentu przez referendum ludowe.

Powiązane:

Przykłady łamania praw człowieka, czy to w Polsce, czy na świecie, niestety nie są rzadkością. Codziennie w wielu rejonach świata człowiek cierpi z powodu niesprawiedliwości, złego traktowania przez drugą osobę. Jednym z wielu przejawów łamania praw człowieka jest dyskryminacja. Na całym świecie ludzie są wyśmiewani i obrażani, a nawet padają ofiarą przemocy słownej i fizycznej […]